Đất Lạ – Trương Anh Quốc

Đất Lạ – Trương Anh Quốc
Đất Lạ – Trương Anh Quốc

Đất Lạ – vov

Tác giả: Trương Anh Quốc.

Giọng đọc: Hồng Huệ, Việt Hùng.