Người dám cho đi – Bob Burg & Jonh David Mann

Người Dám Cho đi – Bob Burg & Jonh David Mann
Người Dám Cho đi – Bob Burg & Jonh David Mann

Người dám cho đi

với những “người dám cho đi”; chủ nhà hàng, CEO, nhà tư vấn tài chính, nhà môi giới bất động sản, và “Người kết nối” – người đã mang họ lại với nhau. Những người bạn của Pindar chia sẻ với Joe năm quy luật của thành công tột đỉnh và chỉ cho anh cách mở lòng ra với điều kỳ diệu của cho đi….