Nhất niệm vĩnh hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện audio nhất niệm vĩnh hằng

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.