Những Người Đàn Bà Khóc – Lưu Thị Mười

Những Người Đàn Bà Khóc
Những Người Đàn Bà Khóc

Những Người Đàn Bà Khóc – VOV

Tác Giả: Lưu Thị Mười.

Phát thanh viên: Hồng Huệ.