Tiểu thuyết Chết Đi Cho Rồi

Tiểu Thuyết Chết Đi Cho Rồi
Tiểu Thuyết Chết Đi Cho Rồi

Chết Đi Cho Rồi – Tác Giả Matthew Quick

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Như Minh